Sdružení nezávislých arbitrů je občanské sdružení založené na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení nezávislých arbitrů je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod VS/1–1/88 054/12-R, IČ:22748342. Cílem Sdružení nezávislých arbitrů je podpora rozhodčího řízení, které je zákonnou alternativou soudního řízení ve věci majetkových sporů. Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. V rozhodčím řízení namísto samosoudce nebo senátu rozhoduje nezávislý rozhodce, kterého jmenují smluvní strany, případně strany sporu. Oproti klasickému soudnímu řízení má rozhodčí řízení několik výhod, zejména vyšší rychlost rozhodování, méně formalismu a nižší nákladnost pro strany sporu. Rozhodci, kteří rozhodují v rámci Sdružení nezávislých arbitrů, rozhodují podle právního řádu České republiky, nikoliv podle tzv. zásad spravedlnosti (rozhodování podle těchto zásad může být zneužito vůči slabším smluvním partnerům, případně spotřebitelům). V případě, že nebude vykonatelným rozhodčím nálezem uložená povinnost splněna dobrovolně, může se jejího splnění domáhat oprávněný, cestou nuceného výkonu rozhodnutí (exekuce).

Sídlo / doručovací adresa

* povinné položky