Rozhodčí doložka pro případ určení rozhodce stranami

Rozhodčí smlouva je zvláštní dohoda, která umožní vést rozhodčí řízení rozhodci či stálému rozhodčímu soudu a rozhodnout tak majetkové spory vzniklé z tzv. smlouvy hlavní a to místo jinak příslušných obecných soudů. Kromě obecné dohody, že všechny či jen některé spory, které v budoucnu mohou z hlavní smlouvy vzniknout, budou řešeny mimosoudně v rozhodčím řízení, je možné do rozhodčí smlouvy zahrnout i ujednání o určení rozhodčího soudu nebo rozhodců, průběhu samotného řízení či o náležitostech a možnostech přezkumu rozhodčího nálezu.   

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují Mgr. Marka Kasala, rozhodce vedeného v seznamu rozhodců vedeným Sdružení nezávislých arbitrů, občanským sdružením, IČO:22748342,  které je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod VS/1–1/88 054/12-R se sídlem Tobrucká 701/1, Praha 6, PSČ: 160 00. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení nezávislých arbitrů, občanského sdružení, Tobrucká 701/1, Praha 6, PSČ: 160 00. Rozhodčí řízení bude probíhat podle Jednacího řádu sdružení nezávislých arbitrů (dále jen „Jednací řád“). Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že byly seznámeny s Jednacím řádem a Sazebníkem poplatků, které jsou uveřejněny na internetových stránkách www.arbitraznirizeni.cz. Smluvní strany se dále v souladu s Čl. 10 Jednacího řádu dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat výhradně písemně.

Rozhodčí doložka pro případ určení rozhodce jinou osobou

Rozhodčí doložka je procesní ujednání, což je dáno jejím účelem, úpravou procesních vztahů, a povahou práv a povinností, které jsou jejím uzavřením založeny. Rozhodčí doložka bývá zahrnuta do textu hlavní smlouvy, ale její režim zůstává zcela samostatný a na hlavní smlouvě nezávislý. Rozhodčí doložka je uzavírána dle procesního předpisu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který stanoví pouze některá pravidla uzavírání (především požadavky na obsah a formu). Vzhledem ke své odlišné povaze nelze rozhodčí doložku považovat za koherentní součást smlouvy, ve které je obsažena.   

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, který bude určen předsedou občanského sdružení Sdružení nezávislých arbitrů, IČO:22748342, které je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod VS/1–1/88 054/12-R se sídlem Tobrucká 701/1, Praha 6, PSČ: 160 00. Předseda Sdružení nezávislých arbitrů buď určí jako rozhodce některého z rozhodců, který je členem Sdružení nezávislých arbitrů nebo rozhodne ve věci sám. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení nezávislých arbitrů, občanského sdružení, Tobrucká 701/1, Praha 6, PSČ: 160 00. Smluvní strany se dále dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat výhradně písemně, stranám bude doručováno na adresy uvedené ve veřejně přístupných rejstřících, s tím že rozhodnutí bude považováno za doručené vložením do schránky adresáta prostřednictvím držitele poštovní licence.

 

Ke stažení

Pro případ uzavření smlouvy se spotřebiteli je nutné podepsat dále samostatnou rozhodčí smlouvu.

 

Nevíte si rady? Zavolejte nám ZDARMA (800 334 444)!

* povinné položky