Rozhodčí řízení nebo také arbitráž, je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování sporů mezi stranami dle zákona č. 216/1994 Sb. Prostřednictvím rozhodčího řízení lze rozhodovat všechny majetkové spory z různých právních oblastí s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání. Zákon o rozhodčím řízení dává účastníkům řízení možnost dohodnout se, že svůj již existující spor, nebo spor, který v budoucnu vznikne z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů, řešil rozhodce – arbitr, tedy osoba mající jejich důvěru.    

Jak začít

Rozhodčí řízení můžete začít využívat prakticky okamžitě. Stačí si jen do svých smluv – faktur – dodacích listů zakomponovat pouze některou z našich rozhodčích doložekRozhodčí doložka a Vám zajistí efektivní řešení vašeho obchodního nebo majetkového sporu v rozhodčím řízení.

V souladu s novelou zákona o rozhodčím řízení je nutné v případě uzavírání smluv se spotřebiteli uzavřít samostatnou rozhodčí smlouvu.

  1. Zakomponujte si do Vašich smluv rozhodčí doložku. V případě jakéhokoli dotazu zavolejte na naši bezplatnou infolinku 800 334 444 a nechte si poradit od profesionálů.
  2. Využijte naší bezplatné konzultace a analýzy Vašich smluv. Vaše smlouvy bezplatně zanalyzujeme a navrhneme jejich úpravu.
  3. V případě sporu se neváhejte na nás obrátit a využít našich služeb. Obraťte se opět na naši infolinku 800 334 444, kde Vám rádi pomohou.

V případě sporu 

V případě sporu postupujte v rozhodčím řízení následovně.

Průběh řízení:

Rozhodčí řízení se oproti soudnímu řízení vyznačuje především krátkou dobou od zahájení řízení do rozhodnutí ve věci, to trvá v řádu několika týdnů maximálně měsíců (nikoliv však let jak tomu může být v některých případech před obecnými soudy). Na kratší dobu rozhodčího řízení má nepochybně vliv i to, že je oproštěno zbytečných formalit, na rozdíl od soudního řízení. Rozhodčí řízení je procesně jednoduší než řízení před obecnými soudy, podmínka úspěchu v řízení se neváže tak výrazně na znalost procesních předpisů jako je tomu v řízení pře obecnými soudy. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, v řízení je majetkový spor rozhodnut s konečnou platností. Rozhodnutí ve věci sporu se nazývá rozhodčí nález, ten musí mít písemnou formu a obsahovat odůvodnění. Proti rozhodčímu nálezu nelze podat řádný opravný prostředek. Rozhodčí nález je tak exekučním titulem.

Kdy se může konat rozhodčí řízení:

Rozhodčí řízení se může konat pouze v případě, že s tím obě smluvní strany souhlasí, tento souhlas musí mít písemnou formu. Strany mohou podřídit rozhodnutí jejich případného sporu ještě před vznikem sporu, nejčastěji ve smlouvě (rozhodčí doložka), kterou založí svůj právní vztah nebo mohou, v případě již vzniklého sporu, podřídit jeho rozhodnutí rozhodci (smlouva o rozhodci). V případě uzavření platné rozhodčí doložky (případně smlouvy o rozhodci), obecný soud nemůže spor sám rozhodnout, pokud na rozhodčí doložku, případně smlouvu odkáže druhý účastník. Další podmínkou kromě uzavřené rozhodčí smlouvy je vyslovení souhlasu rozhodce uvedeného v rozhodčí smlouvě s přijetím funkce rozhodce pro rozhodnutí daného sporu.

Způsob vedení rozhodčího řízení:

V případě splnění shora uvedených podmínek, kdy bude jednou ze stran podána žaloba, zašle zvolený rozhodce žalobní návrh k vyjádření straně žalované. V průběhu řízení rozhodce působí na účastníky, aby věc řešili smírnou cestou (smír lze i uzavřít formou rozhodčího nálezu). Pokud rozhodce na základě žalobního návrhu, vyjádření strany žalované a předložených listinných důkazů zjistí skutkový stav věci potřebný k rozhodnutí věci, vydá rozhodčí nález, který odůvodní. Rozhodce zašle rozhodčí nález účastníkům sporu. Nesplní-li účastník sporu dobrovolně svoji povinnost, může se druhá strana sporu domáhat splnění povinnosti podáním návrhu na výkon rozhodnutí (exekuční řízení), rozhodčí nález je exekučním titulem.

Zde jsme pro Vás připravili ilustrační popis průběhu sporu v rozhodčím řízení.

1.1 Doručení žaloby
bg-arrow-price
  • Byla nám doručena klientova žaloba
1.1 Uhrazení poplatku
bg-arrow-price
  • Klient uhradil náklady spojené s rozhodčím řízení
1.1 Založení spisu a zahájení jednání
bg-arrow-price
  • Rozhodce založí spis, seznámí se spisem a zašle žalobu žalovanému
+ 14 dní Průběh Rozhodčího řízení
bg-arrow-price
  • Analýza sporu, dokazování
16.1 Vydání rozhodčího nálezu
bg-arrow-price
  • Vydání rozhodčího nálezu
+ 14 dní Doručení stranám prostřednictvím pošty
  • Čekání na doručení rozsudku stranám prostřednictvím pošty
* povinné položky